Odtworzenie izolacji poziomej - metoda grawitacyjna

System rozwiązań

Jednym z największych problemów zabezpieczenia budowli przed wilgocią jest wykonanie izolacji poziomej, szczególnie w obiektach już istniejących. Jedną z najskuteczniejszych i stosunkowo mało skomplikowanych technicznie metod jest uzyskiwanie (odtwarzanie) przepony poziomej za pomocą iniekcji. W metodzie tej pory w materiałach, z których wykonano ściany są wypełniane różnymi substancjami i w ten sposób blokowany jest proces podciągania kapilarnego. Od wielu lat sprawdzonym sposobem jest stosowanie kompozycji głęboko zmodyfikowanego szkła wodnego i środków hydrofobizujących ścianki kapilar. Iniekcję można wykonywać metodą grawitacyjną i niskociśnieniową.

Przygotowanie powierzchni

Jeżeli wilgotność masowa w rdzeniu ściany, mierzona metodą CM nie przekracza 12%, to po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kątem 30°–45° do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory skierowane ku dołowi, o średnicy 30 mm w odstępie co około 15 cm, w jednym lub dwu rzędach. Oś otworu powinna przecinaç przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej między cegłami. Głębokość otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany mierzonej wzdłuż osi otworu. W przypadku ścian o grubości większej niż 100 cm, iniekcji należy wykonać dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory należy oczyścić ze zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego dużej mocy.

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy je wypełnić płynem do iniekcji CO 81. Z upływem czasu należy uzupełniać płyn w otworach, aż do ustania wchłaniania. W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otworze, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego CR 61, odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji.

Zakończenie prac

Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu i wypełnić zaprawą montażową CX 15. Następnie należy wykonać izolację pionową ściany i/lub nałożyć tynk renowacyjny oraz połączyć z izolacją poziomą posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na ścianę około 10 cm powyżej linii otworów iniekcyjnych.