POLITYKA COOKIES

Witamy na stronie https://ceresit.pl (dalej jako „witryna“ lub „strona”) należącej do Henkel Polska Sp. z o.o. (dalej jako „Henkel Polska“ lub „administrator”) z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie.

Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę . 

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny.

Wykaz plików cookies przedstawiony powyżej będzie aktualizowany na bieżąco w związku ze zmianami funkcjonalnymi i technologicznymi strony ceresit.pl.

Informujemy, że w ramach stosowania plików cookies na stronie ceresit.pl dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41. Z administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem: dpo.pl@henkel.com oraz tradycyjnie pod adresem wskazanym powyżej.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników strony ceresit.pl będą przetwarzane w ramach pasywnego gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach:

  • niezbędnych do prawidłowego działania witryny, zapewnienia jej funkcjonalności np. wyświetlenia treści, działania formularza kontaktowego, spełnienia obowiązku prawnego dot. spełnienia obowiązku informacyjnego i zapisania udzielonych zgody poprzez dokonane ustawienia Użytkownika.

    Podstawą do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest prawnie uzasadniony interes administratora, związany z niezbędnością przetwarzania danych dla dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony i ich treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  • Wydajnościowych, tj. analitycznych i statystycznych, śledzenia ruchu Użytkowników na stronie ceresit.pl – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (o ile zostanie wyrażona zgoda na wydajnościowe pliki cookies).

Strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych dostarczanych przez przez firmę Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) (dalej "Google"). 

W tym celu na urządzeniu Użytkownika instalowane są pliki cookies. Te pliki cookies gromadzą przede wszystkim dane takie jak: informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla Henkel Polska jako operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Strona działa w oparciu o anonimizację adresów IP. Oznacza to, że Google skraca (obcina ostatnie osiem cyfr adresu IP), czyli anonimizuje adresy IP pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytoriów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP, który jest anonimizowany tylko na serwerach Google w USA.

Google, na zlecenie Henkel Polska, będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie. 

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy zwrócić uwagę, że USA nie gwarantuje ochrony danych na takim samym poziomie jak państwa UE, stąd w celu zapewnienia należytej ochrony danych Henkel Polska na potrzeby realizacji umowy na usługi Google Analytics zawarła z Google umowę, uwzględniającą standardowe klauzule umowne dla transferu danych do państw trzecich przyjęte decyzją Komisji Europejskiej.

  • Marketingowych, remarketingowych, targetujących, śledzących na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (o ile zostanie wyrażona zgoda na marketingowe pliki cookies).

3. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a) pracownikom lub współpracownikom Administratora, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków oraz zobowiązanym do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,

b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, którzy działają na zlecenie i rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności Henkel AG&Co. KGaA, która odpowiada za obsługę serwisu,

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze lub prawne,

d) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom),

Dane pochodzące z dodatkowych plików cookies i podobnych technologi użytkowników, którzy wyrazili na nie zgodę mogą zostać udostępnione do ich twórców np. firmie Google.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć  w ich polityce ochrony danych/prywatności https://policies.google.com/privacy

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż 365 dni w związku z pamiętaniem ustawień Użytkownika, chyba, że wyrazili oni zgodę na pliki dodatkowe- wówczas czas ten może być dłuższy. Czas przetwarzania danych w ramach plików dodatkowych cookies jest równy czasowi ważności tych plików. 

Użytkownik może samodzielnie skrócić w/w czas, usuwając pliki cookies ze swojej przeglądarki w jej ustawieniach. Po usunięciu plików cookies, wyłącz i włącz ponownie przeglądarkę. Ustawienia mogą się różnić w zależności od rodzaju używanej przeglądarki np.  w przypadku przeglądarki Google Chrome, szczegółowe informacje jak wyczyścić pliki cookies znajdują się na stronie: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Z kolei w przypadku przeglądarki Firefox, szczegółowe instrukcje znajdują się pod adresem:

https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna

5. Zasady gromadzenia danych osobowych

Informacje przechowywane w plikach cookies są automatycznie zbierane bezpośrednio od Użytkowników. Użytkownikom przypisywane są różne, indywidualne identyfikatory. Próba blokowania niezbędnych plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie strony, ograniczenie jej funkcjonalności, brak czytelności wyświetlanych treści. Po odwiedzeniu strony niezbędne pliki cookies co do zasady instalowane są bez konieczności odebrania zgody Użytkownika. Użytkownik po odwiedzeniu strony ma wpływ na instalowanie/ uzyskiwanie dostępu do dodatkowych plików cookies poprzez  wyrażenie stosownej zgody, którą wyraża przesuwając w prawo odpowiedni suwak  w ustawieniach znajdujących się w stopce strony ceresit.pl. Brak wyrażenia w/w zgody nie wpłynie na korzystanie z podstawowych funkcjonalności witryny. Podanie tych danych jest dobrowolne.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zwracamy uwagę, że w związku z tym, że Henkel Polska przechowuje ograniczony zakres kopii informacji gromadzonych w plikach cookies instalowanych na stronie ceresit.pl, a same pliki cookies  pozostają wyłącznie w przeglądarce na urządzeniu końcowym Użytkownika, realizacja przysługujących praw, o których mowa poniżej może wymagać także samodzielnej realizacji tych praw poprzez dostęp do ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO), a w przypadku gdyby były one nieprawidłowe prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO);

b) prawo żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jej sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Użytkownika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres ich przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony przed roszczeniami;

e) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość 

Wycofanie zgody można zrealizować dodatkowo poprzez zmienienie ustawień w oknie ustawień plików cookies dostępnych w stopce strony ceresit.pl 

Usunięcie wcześniej utworzonych plików cookies możliwe jest jedynie poprzez samodzielne działanie Użytkownika, którego powinien dokonać w swojej przeglądarce.

Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, prosimy o kontakt z administratorem (dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1).

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych,  w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

8. Zmiany polityki cookies

W razie zmiany Polityki Cookies zmieniona wersja zostanie opublikowana w tej witrynie.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Cookies: luty 2023 r.