Skip to Content

Systemy renowacji budynków

Wilgoć i sole budowlane

Wilgoć

Przez cały czas istnienia budynku wszystkie jego elementy narażone są na oddziaływanie wilgoci, która w znaczącym stopniu przyczynia się do zaistnienia zjawisk korozyjnych. Objawiając się początkowo jako defekty estetyczne, mogą z czasem prowadzić do poważnych uszkodzeń zagrażających stabilności konstrukcji.

O trwałości eksploatacyjnej użytkowanego budynku decyduje po części skuteczność zastosowanych izolacji pionowych i poziomych, ich dostosowanie do warunków obciążenia wodą, a także efektywność odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowych oraz z terenu bezpośrednio przyległego do obiektu.

Postęp zjawisk korozyjnych w wyniku zawilgocenia jest bardziej widoczny na obiektach starszych, często wielowiekowych. Dotyczy on jednak również budynków względnie nowych, nawet po kilku latach eksploatacji, w przypadku gdy dopuszczono do zaniedbań na etapie projektowania i budowy oraz nie spełniono wymagań w zakresie jego eksploatacji.

Wilgoć oddziałująca na poszczególne elementy budynku stwarza warunki do zaistnienia korozji, erozji materiałów, zagrzybienia obiektów oraz zajęcia ich przez szkodniki drewna.

Renovation System Moisture LP lack of insulation

Brak izolacji ściany zewnętrznej

Renovation System Moisture LP capillary rise

Podciąganie kapilarne w murach

Renovation System Moisture LP biological corrosion

Korozja biologiczna

Renovation System Moisture LP frost attack

Korozja mrozowa cegieł

Potencjalne źródła zawilgoceń budynków

Ceresit Renovtion Systems LP PL moisture graph 01 mobile

Woda opadowa - bezpośrednie oddziaływanie na fasady budynków, łącznie z cokołami.

Podciąg kapilarny - wilgoć podciągana przez pory kapilarne w wyższe partie muru.

Woda z rozbryzgów - pośrednie oddziaływanie wód opadowych, głównie na części cokołowe budynków, poprzez wodę odbitą od powierzchni opasek lub przyległego terenu.

Woda napływowe - bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych, napływających z przyległego terenu lub zalegających wokół budynku, na części podziemne budynku.

Wycieki i awarie - zwilgocenie wynikające z sytuacji losowych, np. awarii instalacji.

Rodzaje uszkodzeń spowodowanych przez niekorzystny wpływ wody

Renovation System LP Moisture physical damage

Uszkodzenia fizyczne - zjawiska higroskopijne, termiczne i statyczne ruchy podłoża

 • uszkodzenia wywołane przez mróz
 • zmiany przewodnictwa cieplnego
 • rysy skurczowe i powstające na skutek pęcznienia
 • zmiany materiałowe
 • przemoknięcia ścian
Renovation System LP Moisture chemical damage

Zniszczenia chemiczne

 • wykwity solne
 • rozsadzanie na skutek krystalizacji soli
 • intensyfikacja korozji mrozowej ze względu na obecność soli 
 • reakcje prowadzące do zmiany struktury materiałów budowlanych
 • wypłukiwanie wapna
 • plamy rdzy
 • korozja chemiczna
Renovation System LP Moisture biological damage

Zniszczenia biologiczne

 • rozwój mikroorganizmów
 • naloty glonów
 • porost mchów
 • zagrzybienie

Sole budowlane

Ceresit Renovtion Systems LP PL moisture graph 02 mobile

Niszczące działanie soli jest zawsze związane z zawilgoceniem murów. Sole mogą wnikać w strukturę przegrody w postaci wodnych roztworów pochodzących z:

a) wód opadowych, napływowych, zużytych oraz gruntowych;
b) wód transportowanych kapilarnie w strukturze muru;
c) wód z nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Zdarzają się również przypadki, gdy ściany lub posadzki pomieszczeń są silnie skażone solami, co wynika ze specyfiki wieloletniej eksploatacji obiektu (np. magazyny nawozów sztucznych, obory, stajnie).

Projekty renowacyjne wymagają wykonania analiz jakościowo-ilościowych soli budowlanych. Dostarczają one informacji o zakresie i postępie procesów korozyjnych. Najczęściej spotykanymi w zawilgoconych obiektach solami są, m.in.: chlorki, siarczany i siarczyny, azotany i azotyny oraz węglany.

Co oznacza obecność danego rodzaju soli?

Analiza podstawowych rodzajów soli w strukturze zawilgoconego muru pomaga zidentyfikować potencjalne źródła zawilgocenia obiektu. Przykładowo:

 • duże ilości chlorków i/lub azotanów mogą wskazywać na zawilgocenie od strony gruntu;
 • wysokie stężenie siarczanów wskazuje na wilgoć pochodzącą z kwaśnych deszczów (związki siarki);
 • azotany, azotyny oraz związki amonu mogą wskazywać na występującą obecnie lub wcześniej korozję biologiczną;
 • jeżeli w konstrukcji obiektu występują elementy betonowe lub żelbetowe, to ich korozja powoduje występowanie dużych ilości związków sodu, magnezu i węglanów;
 • jeżeli źródłem zawilgocenia są wyłącznie wody opadowe, to stopień zasolenia będzie nieznaczny (pomijając kwaśne deszcze);
 • w przypadku zawilgoceń w pomieszczeniach gospodarskich lub spowodowanych awariami instalacji kanalizacyjnej charakterystyczna będzie obecność związków amonu, azotu oraz siarczanów.

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

 • Przewodnik po produktach

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.